Kursplan
Ansök nu

KURSPLAN

Kursplan Konstskolan1 2024/25

Konstskolan 1 innebär möjligheter orientera sig i och tillgodogöra sig teori och praktik inom det konstnärliga fältet.

Det vill säga kunskaper i två- och tredimensionell gestaltning, dessutom i gestaltningsprocesser.
Deltagarna förväntas efter avslutad kurs att ha utvecklat en fördjupad praktisk förståelse för ämnet konst samt gedigna kunskaper av den konstnärliga teoribildningen ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Teoribildningen ges dels i förläsningsform kontinuerligt under läsåret, dels i seminarieform i mera sammanhållna block.
Gästlärares presentationer ingår som en naturlig del i detta arbete.

Den praktiska tillämpningen sker i veckoblock, oftast i en- eller tvåveckorsperioder.Flera längre projektperiod ligger under våren, då deltagarna gör enskilda fördjupningar i gestaltningsprocesser: Att med hjälp av olika metoder och tekniker synligöra och kommunicera sina idéer och intentioner.

Kursen lägger också stor vikt vid presentationsteknik, förmågan att kritiskt granska och bedöma egna och andras arbeten samt att reflektera över olika typer av gestaltningsprocesser ur ett historiskt perspektiv.

Ett led i detta arbete är workbookmetoden, som är en hjälp till ett naturligt förhållningssätt och en kontinuerlig reflektion och utvärdering av det egna arbetet.