Om folkbildning

Folkhögskolan en fri och frivillig skolform

Folkhögskolan är en fri skolform. Med begreppet fri menas att varje folkhögskola och dess huvudman själva anger målen för verksamheten. Utifrån målformuleringen kan folkhögskolan självständigt besluta om vilket kursutbud de vill erbjuda, vilka deltagare de antar samt anställa de lärare som de har behov av. Folkhögskolorna är också fria att själva utforma kursinnehållet, sitt sätt att arbeta och organisera studierna. Det finns inga nationella läroplaner eller kursplaner.

Statens stöd till folkbildningen

Statens stöd till folkbildningen utgår från det mål som riksdagen beslutat för folkbildningspolitiken. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Folkbildningens Vägval och Vilja

I Folkbildningens Vägval och Vilja utgiven av Folkhögskolerådet står bl.a: Medborgare & civilsamhälle Folkbildningen möjliggör för hundratusentals deltagare att mötas, organisera sig och påverka sitt samhälle. Vi ska möta framväxande engagemang i nya föreningar och rörelser med öppenhet och nyfikenhet. Vi vill öka vår närvaro där folkbildningen har vita fläckar och ge fler deltagare tillgång till bildningsprocesser för ett aktivt medborgarskap. Folkbildningen ska vara en samhällskritisk röst och lyfta fram folkbildningens och civilsamhällets betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Vi vill vara en spjutspets för idéutveckling och fortbildning bland huvudmännen och medlemsorganisationerna. Vi vill använda vårt transnationella arbete mer offensivt för att öka förståelsen för de globala och lokala sambanden. Folkbildningen vill vara en utvecklingsmotor i lokalsamhället. Vi vill tydligare ta plats i regionala samverkansprocesser kring kulturplaner och regionala kompetensplattformar, och förstärka dialogen på kommunal nivå. 

Källa: Folkbildningens vägval och vilja:
https://www.folkbildningsradet.se/globalassets/aktuella-projekt/vagval-vilja/vagval-vilja-folkbildning.pdf