Deltagarinflytande

Deltagarinflytande

Grunden för inflytande är att det finns möjligheter att diskutera och att det som diskuteras tas tillvara.  Skolan har en mängd olika sammanhang där man som studerande kan lyfta frågor. Skolan verkar för att de frågor som väcks tas emot med respekt och tas om hand. Alla på skolan verkar för ett öppet klimat i folkbildningens anda.

Deltagarrådet

Består av 1-2 representanter från varje kurs. Möten 2 gånger i månaden med skolans ledning.  Deltagarrådet har rätt till att få information om större strukturella förändringar av skolans ledning. Skolans ledning ska eftersträva en nära dialog med elevrådet i frågor som bedöms beröra skolans studerande.

Måndagsforum

Består av skolans samtliga studerande och en så stor del av personalen och ledning som möjligt.  Möten 2-4 gånger i månaden. Plats för information och diskussion som berör hela skolan.

Kursmöten

Består av kursens studerande och för veckan ansvarig pedagog. Möten en gång i veckan. Här finns plats för diskussioner och information om frågor som relaterar till varje kurs. I diskussionerna ingår en kontinuerlig utvärdering och utveckling av kursen

Enskilda möten

Skolans ledning och personal arbetar för att så långt som möjligt finnas tillgängliga och vara öppna för samtal.

Förnyelsearbete

Skolan arbetar kontinuerligt med att hitta nya former för studerandeinflytande. Ett exempel på det är open-space som är en självorganiserande struktur där många kan diskutera samtidigt.  Ett annat exempel är skolans hemsida med bloggar som alla på skolan har tillgång till och kan medverka på. Diskussioner sker också i olika sociala medier.