Seniorkursen Se alla bilder

SENIORKURSEN 

Seniorkursen är en folkhögskolekurs för dig som är nyfiken på din  omvärld, har gått i pension och inte längre arbetar heltid. Vi arbetar  gestaltande för att tillsammans utforska olika ämnen och  sammanhang, ofta utifrån ett tematiskt förhållningssätt. 

SYFTE 

Syftet med seniorkursen är i grunden välmående och hälsa utifrån ett  helhets perspektiv. Vi har skapat en kurs med många inslag av kultur  och praktiska konstnärliga ämnen men vill också ge utrymme för  samtal och reflektion kring förhållningssätt, demokrati och  delaktighet i samhället. Aktiv delaktighet, medskapande och  engagemang i kursen och dess utformning är grundläggande och  viktiga delar enligt folkhögskolans målsättning.  

INNEHÅLL 

Under läsåret som kommer är tanken att ge stort uttrymme åt kreativt  skapande i olika former. En rad yrkesverksamma konstnärer, varav  flera tidigare gjort mycket uppskattade gästlärarveckor på kursen,  engageras som lärare. Tillsammans med dem ska vi genomföra ett år av flow.  

Med utgångspunkt i att året som gått varit ganska tomt på intryck och  möjligheter till gemensam bearbetning av upplevelser, för många av  oss, är förhoppningen i år att skapa förutsättningar för meningsfulla  möten. Möten med bild och form, rörelse och berättelser från  varandra och världen runt oss. 

Kursupplägget delas upp i tid med kursföreståndaren, ca hälften av  kursveckorna, och tid med olika gästlärare och inför det kommande  läsåret kommer ett par förändringar till stånd. Kursdagar för den ena  gruppen är måndag och tisdag och för den andra onsdag och torsdag.  Återkommande moment de veckor du har din kursansvariga lärare  kommer vara att regelbundet lyssna och samtala alternativt att skriva  kort och reflekterande. Detta som ett sätt att bearbeta upplevelser av  skapandet.  

I gruppen som går kursen måndag och tisdag kommer vi att fokusera  på att lyssna och prata och främst använda andras texter att läsa och  samtala kring. Ett arbetssätt är den brittiska metoden Shared reading.  I gruppen som går onsdag och torsdag arbetar vi med kort  reflekterande skrivande utifrån det vi arbetat praktiskt med. Även här  är så klart en viktig del att dela upplevelser med varandra i samtal. Vi  kommer inte att läsa eller skriva varje vecka men olika former av  verbal och skriftlig reflektion kommer följa kursen som en röd tråd.  När du väljer kursdagar gör du alltså även ett aktivt val av hur du vill  bearbeta intryck.  

Att kursdeltagarna har lång erfarenhet av liv, arbetsliv och egna  intressen är en stor tillgång som kan ligga till grund för föreläsningar  och studiebesök. Din bakgrund är viktig! Vi samarbetar också en del  med skolans andra kurser vilket innebär möten mellan kulturer och  generationer. Datorn är ett av arbetsredskapen och har du inte arbetat  digitalt så mycket får du hjälp att hänga med. 

Vi vill också hålla kontakten med de som tidigare varit deltagare på  seniorkursen och bjuder med dem till gemensamma föreläsningar  någon gång per termin.  

Om intresse finns så planerar och genomför vi en gemensam  studieresa under vårterminen, observera att kostnaden för detta inte  ingår i kurskostnaden.  

FOLKBILDNING 

En bärande idé inom folkhögskolan och därmed också för kursen är  att utgå från deltagarnas kunskap och erfarenhet, som i det här fallet  bygger på lång livs- och yrkeserfarenhet. Därför blir samtal,  diskussioner och reflektion viktiga i de olika mötena.  

Alla folkhögskolor arbetar utifrån följande fyra syften, vilka också  präglar Seniorkursen:  

– att stärka och utveckla demokratin  

– bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att  påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i  samhällsutvecklingen  

– bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och  utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka  delaktigheten i kulturlivet.  

– bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet 

För folkhögskolor i Region Kalmar län gäller även detta:  

– arbeta för att bidra till ökad folkhälsa genom utvecklingsarbete  kring hälsa och kultur 

– bidra till en bättre integration  

– stärka arbetet för hållbar utveckling med utgångspunkt från Agenda  2030

Gestaltande arbete på seniorkursen.

KURSTID 

16 augusti 2021 till 27 maj 2022. Du studerar två dagar i veckan  (måndag och tisdag eller onsdag och torsdag ) mellan klockan 8:30  och 14:30, med paus för fika och lunch, vilka ingår i kurskostnaden.  

KOSTNAD 

520 kr / 4 veckor som täcker lunch samt en servicekostnad. Avdrag  görs vid sjukdom styrkt av läkarintyg samt studieresor. Kostnader för  studiebesök kan tillkomma. Studieresa bekostas av kursdeltagaren.  

ANSÖK SENAST 21/5 2021 

Sista ansökningsdag är 21/5, därefter antagning i mån av plats. Kursen börjar 16 augusti 2021 och slutar 27 maj 2022. 

KURSANSVARIG Ina Alm  

ina.alm@olandsfolkhogskola.se

Ansök till seniorkursen

 

Kursansvarig

Ina Alm

Kursansvarig Seniorkursen