Design och konstglas

Design och konstglas

Design och konstglas omfattar ett års studier på heltid och riktar sig till personer med tidigare erfarenhet inom glasblåsning och förädling, som vill fördjupa sitt kunnande och kreativitet i materialet glas. Utbildningen genomförs i samarbete med Riksglasskolan, och hålls på plats i Nybro.

Sedan tidigare bedriver Nybro kommun gymnasie- och vuxenutbildning inom glashantverk vid Riksglasskolan, och antagningskravet till profilkursen Design och konstglas är att de sökande gått dessa två läsår på Riksglasskolan eller har motsvarande kunskaper.

Efter utbildningen kan deltagarna exempelvis få anställning på glasföretag, i glashyttor eller i närliggande områden som brukskonsthantverkare, samt inom besöksnäringen som efterfrågar denna kompetens.

Ansökan till Design och konstglas

Ansökan till profilkursen görs till Riksglasskolan i Nybro: Ansokan-Riksglasskolan-svenska

Särskilt prov

Sökande bifogar ansökan max. fem bilder på formgivna, designade och tillverkade glasobjekt. Bilderna ska vara i färg och av hög kvalitet med mycket god upplösning och skärpa. Om en sökande anser det absolut nödvändigt, kan formgivna, designade och tillverkade glasobjekt fysiskt bifogas ansökan. Bilder och i förekommande fall sända glasobjekt ska vara verifierade med två personers, namn, adress, telefonnummer och mailadress samt personernas namnteckningar med datum för underskrift. Detta förfarande ska styrka att sänt material till utbildningsanordnaren är designat och tillverkat av den sökande.

Bedömningar baseras på: form, design, harmoni, balans, uttryck, färgsättning, hantverksskicklighet och att objektet kan kommunicera med betraktaren/omgivningen.

Grundläggande behörighet

Du måste ha erfarenhet av att blåsa glas. Grundläggande behörighet för kursen har den som uppfyller något av följande:

Förkunskapskrav

  • Avslutad gymnasieutbildning inom hantverksprogrammet glasblåsning och förädling eller motsvarande.
  • Avslutad utbildning i enlighet med nordiska ministerrådets beslut från 1993 avseende studerande från Norden.
  • Avslutad yrkesvuxutbildning inom glashantverk.
  • Kunskaper från arbetslivet som kan jämställas med motsvarande utbildning inom skolväsendet.
  • Personer som har ett annat modersmål än svenska, danska, norska, isländska eller färöiska ska ha de kunskaper i svenska som behövs. Det är utbildningsanordnaren som avgör och prövar om den sökande har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Meriter som den sökande vill åberopa för studie- och yrkeserfarenhet i samband med ansökan, måste styrkas med intyg/betyg innan ansökningstidens utgång.

Att studera på folkhögskola

Folkhögskolekursen Design och konstglas är en kurs på eftergymnasial nivå. Den ger en skräddarsydd utbildning i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik, på en arbetsplats. Utbildningen är avgiftsfri men önskar den studerande behålla glasföremål som tillverkats under skoltid kan dessa köpas ut för materialkostnaden. Även viss kurslitteratur får den studerande stå för själv.

Utbildningen motsvarar heltidsstudier och är ej på distans. Studiemedel ansöker du om via www.csn.se.

För mer information, kontakta studievägledare Madeleine Frank, madeleine.frank@nybro.se , utbildningsledare Morgan Olsson, morgan.v.olsson@nybro.se eller rektor Åke Holm, ake.holm@olandsfolkhogskola.se.

Ölands folkhögskola är anordnare av profilkursen vilken genomförs som en yrkesförberedande folkhögskoleutbildning.